Yazılarımız

 • Kira Tespit Davası

  Kira Tespit Davası

  Makalemizde Kira tespit davası açmanın şartları ve izlenecek hukuki yollar üzerine üzerine genel bilgiler verilecektir. Yazımızda Türk Borçlar Kanunu’nda bulunan düzenlemeler çerçevesinde kira tespit davasının açılma şartları yönünden genel bilgiler verileceğinden, bu bilgiler hukuki danışmanlık niteliğinde değildir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, bize ulaşarak detaylı bilgi almanızı tavsiye…

 • KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

  KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

  Kira tespiti talebinde; kira tespiti davasını, taşınmazın maliki açabileceği gibi, taşınmazı kiralayan ya da kiracı da açabilir. Kira tespiti ancak kira sözleşmesinin varlığı halinde istenebilecektir. Kiralanan kiracı tarafından boşaltılmış olsa da boşaltma tarihine kadar kira parasının tespiti istenebilir. Türk Borçlar Kanunu madde 345’e göre, “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.” Düzenlemede kira bedelinin…

 • Ceza Hukukunda Malpraktis

  Ceza Hukukunda Malpraktis

  Ceza hukukunda tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) yönelik, başta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 863 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun olmak üzere birtakım mevzuat hükümleri ve içtihatlar doğrultusunda hekimin karşı karşıya kalabileceği birtakım suçlar ve kabahatler ile…

 • Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

  Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi

  Malpraktis yani Hekim-Tıbbi uygulama hatasından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Zamanaşımı ilk itiraz şeklinde ileri sürülebilen bir defidir. Zamanaşımı süresinden sonra açılan tazminat davasında, davalının süresinde itiraz etmesi halinde, davanın reddine karar verilecektir. Zamanaşımı Tazminat hukukunda, iş hukukunda, borçlar hukukunda ve münhasıran sağlık alanında hasta, doktor ve hastane ilişkileri de dahil olmak…

 • Malpraktis Nedir?

  Malpraktis Nedir?

  Tıp hukukunda, sağlık hukukunda, ceza hukukunda ve borçlar hukukunda malpraktis konusunun yani hatalı tıbbi uygulamaların neler olduğu, hangi başlıklar altında ve nasıl değerlendirildiği gerek hasta gerek hekim açısından önem arz etmektedir. Zira bir hatalı tıbbi uygulama ve buna bağlanan sonuçlar her bir durum için farklılık arz edebilmekte, bundan doğan bir hukuki ihtilafın çözümlenmesinde nasıl bir yol izleneceği buna göre…

 • Yoksulluk Nafakası Nedir?

  Yoksulluk Nafakası Nedir?

  MK.m.175 uyarınca ”Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Yoksulluk nafakası, ahlaki ve sosyal düşüncelere dayanır ve bir bakıma, evlilik birliğinde eşler arasında geçerli olan dayanışma ve yardımlaşma yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen devamı…

 • MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT (MAHRUM BIRAKMA )

  MİRASIN REDDİ VE MİRASTAN ISKAT (MAHRUM BIRAKMA )

  Mirasın reddi, yani reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi durumudur. Vefat Sonrası Miras Nasıl Reddedilir? Mirasın Hükmen ve Gerçek Reddi  Vefat eden bir kişinin yasal veya atanmış mirasçıları, ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açacağı dava ile mirası…

 • 5.Yılı Dolan Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı

  5.Yılı Dolan Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı

  Makalemizde kira artış oranı için belirlenen %25 artış sınırının 5. kira yılı dolan sözleşmeleri kapsayıp kapsamadığını üzerine üzerine genel bilgiler verilecektir. Yazımızda TBK’da bulunan düzenlemeler çerçevesinde 5 yıllık kiracının kira artışı yönünden genel bilgiler verileceğinden, bu bilgiler hukuki danışmanlık niteliğinde değildir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, detaylı bilgi…