Kategori arşivi BORÇLAR HUKUKU

Kira Tespit Davası

Makalemizde Kira tespit davası açmanın şartları ve izlenecek hukuki yollar üzerine üzerine genel bilgiler verilecektir. Yazımızda Türk Borçlar Kanunu’nda bulunan düzenlemeler çerçevesinde kira tespit davasının açılma şartları yönünden genel bilgiler verileceğinden, bu bilgiler hukuki danışmanlık niteliğinde değildir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, bize ulaşarak detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Kira Tespit Davasını Kim açabilir?

Kira tespit davası, kira bedelinin görevli mahkeme tarafından yeniden belirlenmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Kira bedelinin tespiti davası hem kiracı hem de kiraya veren tarafından açılabilir.

Kira tespit davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu 344. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında düzenlenmiştir.

 • (2)Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
 • (3)Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Madde metninden de anlaşılabileceği üzere, kira tespit davası iki halde açılabilmektedir:

 1. Kira sözleşmesinde yenilenen dönemlerde kira bedelinin artışına ilişkin hüküm yer almıyorsa açılabilir,
 2. Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda sözleşmede kira artışına ilişkin hüküm olsa da olmasa da açılabilir.

Kira Sözleşmesinde Artış Oranına İlişkin Hüküm Olmaması Halinde Açılacak Kira Tespit Davası

Kiracı ile kiraya veren arasında yeni kira yılında uygulanacak olan artışa ilişkin bir sözleşme yapılmamışsa, taraflardan her biri yeni kira dönemindeki bedelin mahkeme tarafından belirlenmesini talep edebilecektir. Bu halde hakim kira bedelini belirlerken kira sözleşmesinin süresi eğer 5 yılı geçmediyse Tüketici Fiyat Endeksini geçmemek koşuluyla yeni bir kira bedeli tayin edecektir.

5 Yıldan Uzun Süreli ya da 5 Yıldan Sonra Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Açılacak Kira Tespit Davası

Tarafların kira artışında anlaşıp anlaşmadıklarına bakılmaksızın 5 yıldan uzun süreli ya da 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, yeni kira yılında uygulanacak olan kira bedeli hakim tarafından;

 • Tüketici Fiyat Endeksi
 • Emsal Gayrimenkullerin Kira Bedelleri
 • Kiralanın Durumu
 • Hakkaniyet gibi unsurlar göz önüne alınarak belirlenebilecektir. Taraflardan her ikisi de bu şekilde bir dava açabilecektir. Örneğin 7 yıllık kira sözleşmesinde taraflar 5 yılı doldurduktan sonra 6. Kira yılı için uygulanacak bedelin tespiti için dava açabileceklerdir. Önemle belirtmek isteriz ki; hakim bu halde TÜFE ile bağlı olmayıp TÜFE’nin üzerinde de bir artışa hükmedebilir.

Kira tespit davasında olumlu sonuç alabilmek için hukuki tespitin doğru yapılması, davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması önemlidir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, bize ulaşarak detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI

Kira tespiti talebinde; kira tespiti davasını, taşınmazın maliki açabileceği gibi, taşınmazı kiralayan ya da kiracı da açabilir. Kira tespiti ancak kira sözleşmesinin varlığı halinde istenebilecektir. Kiralanan kiracı tarafından boşaltılmış olsa da boşaltma tarihine kadar kira parasının tespiti istenebilir.

Türk Borçlar Kanunu madde 345’e göre, “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.” Düzenlemede kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davanın her zaman açılabileceği belirtilmek ile birlikte; davanın açılma zamanı, tespit edilen kira bedelinin hangi dönem için geçerli olacağı konusunda önem taşır.

Kira sözleşmesinin asli unsurlarından birisi kira bedelidir. Kira bedelinin belirlenmesinde de taraflar sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde özgürce karar verebilirler. Fakat bu özgürlük maalesef sınırsız değil. Dolayısıyla bu sınırlı olan özgürlüğün boşluğunu kanunumuz dolduruyor. Türk borçlar kanununun 344 ve 345 maddeleri kira bedelinin belirlenmesinde bize yardımcı olan, bazı amir hükümlerle özgürlüğü sınırlandıran hükümler getiriyor. Kira bedelinin tespiti davalarının özelliklerini anlatmadan önce kira bedelinin belirlenmesinde farklı unsurlar oluşabileceğini belirtmek gerekir. 

 • Taraflar arasında artışı yönelik anlaşma olması 
 • Taraflar arasında anlaşma bulunmaması
 • 5 yıldan daha uzun kira sözleşmesinin olması 
 • Yabancı para üzerinden kira bedelinin belirlenmesi

Yani eğer kira sözleşmesinde taraflar bir anlaşma şart bir artış miktarı öngörmemişler ise durum farklılaşabilir ya da hiçbir artış sözleşmeye dahil edilmemiş ise durum farklı olabilir, yabancı para olması durumunda durum farklılaşabilir. Yahut kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda durum farklılık arz edebilir. Bu durumları kısaca özetleyip sonrasında kira tespiti davasının özelliklerinden bahsetmek açıklayıcı olacaktır. 

Öncelikle bütün kira sözleşmelerinde ekseriyetle kira artış oranları belirlenir ancak bu kira artış oranlarında Türk Borçlar Kanunu tarafları başlangıçta belirttiğimiz gibi özgür bırakmamıştır. 344 maddenin 1. fıkrasında taraflar eğer bir kira artış miktarı belirlemek istiyorlarsa ancak bir önceki dönemde -yani kira dönemin bir önceki döneminde- oluşan TÜFE ortalamasının (12 aylık ortalamasını) baz alarak bir kira artış üst limiti oluşturabilirler. Eğer bunun üstünde belirlenen bir kira artış oranı söz konusuysa kısmi butlan çerçevesinde sözleşmenin ilgili o hükmü iptal edilecektir ve azami olan tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kira artış oranının üst limiti olarak belirlenecektir. Kira sözleşmeleri birer yıllık devam ettiği sürece de (yani kira sözleşmelerinde ki süreler kendiliğinden otomatik bir biçimde yenilendiği, devam ettiği sürece) bu artış oranları aynı şekilde devam edecektir. Eğer kira sözleşmesinde taraflar hiçbir şekilde bir artış miktarı belirlemişler ise de yine 344 maddenin 2. fıkrasında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama limitini geçmemek şartıyla hakim emsal kira sözleşmelerini ve hakkaniyeti de göz önünde bulundurarak bir kira artış oranı belirleyebilecektir. Ancak taraflar bir artış oranında anlaşamazlar bu durumda artış yine hakimin yani Hukuk Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak belirleniyor. 

Eğer yapılan kira sözleşmesinde 5 yıl ya da 5 yıldan daha uzun bir kira sözleşmesinden bahsediyorsak bu durumda da yine kira sözleşmesinin sonunda 12 aylık geçici fiyat endeksleri oranı ve emsal kira bedelleri dikkate alınmak suretiyle ayrıca kiralanan yerin konumu ya da durumu da göz önünde bulundurularak hakim hakkaniyet çerçevesinde bir kira artış oranı belirleyebilecektir. Burada da yine 5 yıllık sürenin dikkat edilmesi gerekiyor. Özetle, eğer sizin elinizde 1 yıllık bir kira sözleşmesi varsa bu otomatik yenilenmek suretiyle devam ediyorsa 5 yıl süresince o sözleşmedeki hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. Ancak bazı kira sözleşmelerinde 5 yılın sonunda belirlenen otomatik artışlar bazen enflasyon oranına göre çok fahiş durumda kalıyor ve bazen de yerin konumuna veya diğer rayiç kira bedelleri dikkate alındığında da düşük kalabiliyor. Bu gibi durumlarda ancak 5 yıllık süre dikkate aldıktan sonra mahkemede kira tespitine yönelik taleplerde bulabiliyorsunuz. 

Peki eğer kira bedelini bir yabancı para birimi üzerinden belirlenmişse nasıl davranmamız gerekiyor konusu ise 344. maddenin 4. bendinde açıkça şu şekilde düzenlenmiştir: Eğer yabancı bir para birimi ile kira sözleşmesi yapılmış ise 5 yıl süresince kira sözleşmenizdeki artışı belirleyemiyorsunuz. Yapılacak bir artış söz konusu ise de kısmi butlan çerçevesinde iptali söz konusu olacaktır. Yani aslında kanun koyucu yabancı para biriminin burada her zaman artacağını ve dolayısıyla artışın o para birimindeki artış miktarı üzerinden olacağı düşüncesiyle 5 yıl süresince herhangi bir artışa izin vermiyor ya da bir artış hükmüne izin vermiyor. Ancak 5 yılın sonunda taraflar arasında yine kira sözleşmesinin varlığı ile birlikte bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu artış 5 yılın sonunda yabancı para birimiyle belirlenmiş olsa bile kira bedelinin tespiti davası açılabilecektir.

Elbette bu davalar bir kira sözleşmesi varlığı olması şartıyla açılabilecek dava türleridir, zaten aksi düşünülemezdi. Ama bu konuda çok sık duyduğumuz sorulardan biri “Acaba biz bu davayı açma süresini kaçırdık mı?” oluyor. 

Hayır. Kira tespiti davaları taşınmazın bulunduğu, Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan bir dava türüdür. Bu davayı ister kiracı ister kiralayan kişi herhangi bir süreye tabi olmaksızın açabilmektedir. Yani kira tespit davasında bir süre koşulu yoktur. Ancak davayı ne zaman açtığınız o ilgili kararın -yani mahkeme tarafından verilecek kira tespiti kararının- etki edeceği dönemi ilgilendirmektedir ve o husus için önem arz eder.

Eğer kira sözleşmesini devam ettirirken bir dava açmış ve bir sonraki döneme ilişkin etki etmesini talep ediyorsanız o zaman yeni dönemde mutlak surette 30 günlük süre içerisinde kira tespiti davasını açmanız gerekiyor ya da kiracı bu talepte bulunacak ise açacağı tespit davasından önce kira düşürme yönünde mutlaka kiralayan kişiye bir ihtarda bulunması gerekmektedir. 

Eğer siz 30 gün içerisinde davanızı açmadığınız ya da bu taleple herhangi bir iftarda bulunmadığınız durumda belirlenecek mahkeme kararı sadece ama sadece bir sonraki döneme etki edecek şekilde belirlenecektir.

Ama örneğin bu senenin sonunda ocak ayında bitecek bir kira sözleşmeniz var sayarsak, kira sözleşmeniz ocak ayında bitti ve bir sonraki döneme de otomatik uzadı ise sizin şubat ayı içerisinde mutlak suretle davanızı açmanız ya da ihtarda bulmanız gerekir. Davayı açarsanız ve mahkeme bir kira tespiti yönünde inceleme sonrasında bir bedel belirlerse o geçmişe etkili olmak suretiyle -yani o kira dönemine etkili olacak şekilde- kira bedeline ilişkin karar verilecektir.

Ama eğer belirttiğimiz süreler geçirildikten sonra dava açılırsa da maalesef bir sonraki döneme etki edecek şekilde hüküm verilecektir.

Kira tespiti davalarında yukarıda belirttiğimiz hususlar geçerlidir. Mahkeme eğer bir inceleme yapması gerekiyorsa -ki mutlaka bilir kişiler eliyle bu inceleme yapılacaktır- burada kiralanan taşınmazın durumu, emsal kira sözleşmeleri ve elbette burada tarafların hakkaniyet unsuru, menfaatleri arasındaki denge dikkate alınarak hakkaniyetli bir karar verecektir. 

Kira tespit davasında olumlu sonuç alabilmek için hukuki tespitin doğru yapılması, davanın görevli ve yetkili mahkemede açılması önemlidir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, bize ulaşarak detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

5.Yılı Dolan Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı

Makalemizde kira artış oranı için belirlenen %25 artış sınırının 5. kira yılı dolan sözleşmeleri kapsayıp kapsamadığını üzerine üzerine genel bilgiler verilecektir. Yazımızda TBK’da bulunan düzenlemeler çerçevesinde 5 yıllık kiracının kira artışı yönünden genel bilgiler verileceğinden, bu bilgiler hukuki danışmanlık niteliğinde değildir. Kendi somut olayınıza ilişkin bilgi edinmek için bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı, detaylı bilgi için bize ulaşarak detaylı bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Kira Yılı Dolan Sözleşmelerde kira bedeli nasıl belirlenir?


5. Kira yılı dolan kira sözleşmelerinde, yeni kira bedeli TBK m. 344/3 kapsamında belirlenir. Bu madde gereğince, taraflarca kira artışına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 5 yıldan uzun süreli ya da 5 yılın sonunda yenilen kira sözleşmesinde ve bundan sonraki 5 yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önüne alınarak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. 

Söz konusu %25 sınırı ise TBK’ya eklenen geçici 1. madde ile getirilmiştir. Ancak düzenlemede TBK m. 34/2 gereğince hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır denilmektedir. Buradaki önemli husus TBK m. 344/2’de tarafların yenilenen dönemlerde kira artışına ilişkin hiç anlaşma yapmamış olmaları halinde hakimin belirleyeceği kiraya dair esaslar düzenlenmiştir. Ancak 5 yıl sonra kira artışının yasal dayanağı TBK 344/2 değil, TBK m. 344/3’tür. 

Kanun koyucu geçici maddenin düzenlenmesi sırasında TBK m. 344/2’de denildiği gibi kira artış oranı sözleşmelerinde belirtilmeyen kişilerin yeni kira dönemi için hakim kararıyla belirleyeceği kira artışlarında %25 sınırının uygulanacağını söylemesine rağmen, 5 yıl ve üzeri kiracılarla ilgili düzenlemeyi içeren TBK m. 344/3’e göre hakim kararıyla belirlenecek kiraları da kapsayacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamıştır. Bu da TBK m. 344/3’e göre belirlenen 5 yıl ve üzeri süredir kiracı olanlara %25 sınırının uygulanmayacağını göstermektedir. Bu nedenle kiracı 5 yılı doldurmuşsa, kiraya verenin TBK m. 344/3’e başvurması kiraya verenin lehine olacaktır. 

5. kira yılı dolan sözleşmelerde, kira artış oranı yukarıda açıkladığımız şekilde belirlenecek olup, somut olayınıza ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için İzmir avukat & danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

5 yılı dolduran kiracı için %25 zam sınırlaması geçerli midir?

Hayır, 5 yılı dolduran kiracıların kira artışı TBK m. 344/3 kapsamında olması sebebiyle geçerli değildir.

Kira tespit davası ile 5 yılı doldurmayan kiracıya %25 üzerinde zam yapılabilir mi?

Taraflar kira bedeline ilişkin bir anlaşma yapmamışsa m.344/2’deki TÜFE endeksli üst sınır değil geçici madde ile getirilen %25 oranındaki üst sınır uygulanacaktır.

Kira Artış Oranında Anlaşılamaması Haline Ne Yapılmalıdır?

Yukarıda açıkladığımız gibi 5. Kira yılı dolan kiracının Tbk 344/2 madde uyarınca TÜFE 12 aylık ortalaması oranında kira artışı yapması gerekmektedir. Kiracının bu oranda artış yapmaması halinde Kiraya verenin “Kira Tespit Davası” açması gerekmektedir. Söz konusu davanın süre ve şekil şartlarına uygun şekilde açılması için bir avukattan hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz.

Somut olayınıza ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için bize ulaşın.